ปริมาณเวกเตอร์และสเกลาร์( Vectors and Scalars)

สเกลาร์ คือ ปริมาณที่กำหนดได้สมบูรณ์โดยบอกขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น มวล อุณหภูมิ ปริมาตร เวลา เป็นต้น เวกเตอร์ เป็นปริมาณที่กำหนดให้สมบูรณ์โดยบอกทั้งขนาดและทิศทาง เช่น แรง ความเร็ว ความเร่ง เป็นต้น สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเวกเตอร์นั้นจะใช้ ตัวอักษร โดยมีลูกศรอยู่ด้านบน หรือใช้อักษรตัวหนาก็ได้ เช่น เวกเตอร์ A สามารถเขียนแทนด้วย A
เวกเตอร์หนึ่งหน่วย ( unit vector )คือ เวกเตอร์ที่มีขนาด 1 หน่วย
การบวกและการลบเวกเตอร์ (Vector addition and subtraction)
วิธีโพลิกอน (polygon method ) หรือ วิธีหางต่อหัว ( taial to tip method ) ทำโดยกำหนดจุดเริ่มต้นและเขียนเวกเตอร์ตัวแรกให้หางลูกศรอยู่ที่จุดเริ่มต้น แล้วเขียนเวกเตอร์ตัวต่อไปโดยให้หางลูกศรตัวต่อไปต่อจากหัวลูกศรตัวที่แล้วจนครบทุกตัว ผลรวมของเวกเตอร์ทั้งหมด หรือ เวกเตอร์ลัพธ์ คือลูกศรที่ลากจากจุดเริ่มต้นเข้าหาปลายลูกศรตัวสุดท้าย

วิธีสี่เหลี่ยมด้านขนาน ( parallelelogram method)ทำโดยการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยใช้เวกเตอร์ที่จะทำการบวกกันเป็นด้านแต่ละคู่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาน และเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมเป็นเวกเตอร์ลัพธ์

[กลับสู่หน้าหลัก]จัดทำโดย:นางสาวโยธะกา พิทักสกุล เลขที่ 34 ม.4/2 >> 0873602664 ... E-mail=fang_yothaka@hotmail.co.th